VOP - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY / UBYTOVACÍ ŘÁD

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi REZIDENCE ZÁMEČEK (dále také jako hotel), který je provozován společností FIRST LUXURY SPA s.r.o. (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v hotelu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.
 

Článek I.

Předsmluvní ujednání

1.    Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

2.     Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. Obchodnímu a rezervačnímu oddělení, příp. řediteli provozovny.

3.    Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

4.    Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

 

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

1.    Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

Článek III

Nástup ubytování

1.    Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.

2.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.
 

Článek IV

Platební podmínky

1.    Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.

2.    Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) v hotovosti při ukončení ubytování nebo  ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 1 den ode dne jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

3.    Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

4.    V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

5.    Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření,…atd)

​6.    Podle zákona o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Článek V.

Storno podmínky

 

1.    Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

2.    Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.

3.    Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

U individuálních rezervací

Do 4 dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma

3-2 dny před očekávaným nástupem ubytování 100% ceny první noci

1-0 dnů před očekávaným nástupem ubytování nebo v případě nedojezdu 100% celkové ceny ubytování

 

U Skupinových rezervací (2 a více pokojů)

Storno poplatky ve výši 25% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 19 do 10 dnů před termínem nástupu ubytování skupiny

Storno poplatky ve výši 50% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 9 do 5 dnů před termínem nástupu ubytování skupiny

Storno poplatky ve výši 100% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě 4 dnů a méně před nástupem ubytování skupiny a také v případě nedojezdu skupiny.
 

4.    Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a kontinentální snídani, městský, ubytovací poplatek a DPH v zákonné výši.

5.    Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s 1 denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok

z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

 

Článek VI.

Reklamace služeb

1.    Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

1.    Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

2.    Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

 

Článek VIII.

Jurisdikce

 

1.    Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb ze strany společnosti, včetně souvisejících služeb společnosti, se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu poskytovatele bez ohledu na sídlo/ bydliště objednatele. Prioritou je řešit spory smírem.

 

Článek IX.

Souhlas se zasíláním obchodních nabídek

 

1.    Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, . Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.

 

Článek X.

Vyšší moc

 

1.    Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

 

Článek XI.

Další ujednání

1.    Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.

2.    Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Společnost se zavazuje při odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, klientům vrátit.

 

3.    Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

 

4.    Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

 

5.    Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. hodnotě 20000CZK.) slouží bezpečnostní schránka, umístěná na pokoji nebo trezor na recepci (cennosti v max.hodnotě 20000.). Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor.

 

6.    Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.

 

7.    Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku Českou poštou na jeho náklady.

 

8.    Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

 

9.    Hotel (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech)

 

10.  Osobní věci, které si host zapomene v hostelu, budou hostovi zaslány Českou poštou na jeho náklady (na dobírku)

11.  Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

12.  V případě, že host platí ubytování v hotovosti, tak je povinen uhradit při check-in garanci ve výši 100% ubytování.

 

Článek XII.

 

Závěrečné ustanovení

 

 

 

  1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2018

U B Y T O V A C Í   Ř Á D

(ke smlouvě o ubytování)

 

1. Ubytování hostů v  hotelu REZIDENCE ZÁMEČEK (dále jen hotel) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či smlouvou o ubytování.

 

2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace nebo vyplnění registrační karty.

 

3.  Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb hotelu. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

 

4. Hotel zaručuje všem hostům poskytování kvalitních ubytovacích služeb odpovídající dané kategorii hotelu. Hotel nezaručuje dostupnost všech dalších středisek, kavárna a restaurace, tyto střediska mají vlastní otevírací dobu a mohou být v průběhu roku kdykoliv uzavřena.

 

5. Při příjezdu do hotelu je host povinen předložit platný doklad totožnosti- občanský průkaz nebo pas. Na základě jeho předložení  a vyplnění registračního formuláře je zapsán a ubytován.

 

6. Po ubytování je hostu předán klíč od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození tohoto klíče, při opuštění hotelu by měl ponechat klíč na recepci. Při ztrátě klíče je hotel oprávněn vyžadovat náhradu škody, která pokryje výměnu zámku dveří.

 

7. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu hotelu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. Pokoje jsou pouze dvoulůžkové, tedy pro dvě osoby. Přistýlky nejsou poskytovány. Děti jsou ubytovávany za použití stávajících dvoulúžkových postelí a to pro maximálně 1 dítě ve věku od 0 do 5 let, pro tyto je ubytování zdarma. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákon. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

8. Hotel je oprávněn využít osobní údaje hosta (zejm. adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) pro obchodní a marketingová sdělení o plánovacích akcích, slevách apod. V případě nesouhlasu hosta nebudou tato sdělení zasílána.

 

9. Hotelový host se při příchodu do hotelu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a číslem svého pokoje.

 

10. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu, apod.) může hotel nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky. Jiným ubytováním se rozumí pokoj jiné kategorie, jakožto i adekvátní náhrada ubytování v jiném ubytovacím zařízení.

 

11. Host je povinen při příjezdu do hotelu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.

 

12. Užívání zařízení hotelu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.

 

13. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není hotel povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný pokoj, může jej hostovi nabídnout.

 

14. Pokud host požaduje ubytování v dřívějším čase než je obvyklý čas pro ubytování - od 14hodin,  může mu hotel k účtu připočítat poplatek i za noc předcházející. Na tuto skutečnost musí hotel hosta před poskytnutím služby upozornit.

 

15. Hosté mají k dispozici bezpečnostní trezory v pokojích. Pro uložení cenných věcí slouží hostům trezor v recepci hotelu. Hotel nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které si host neuložil do trezoru na recepci.

 

16. Pokoj je vybaven veškerým vybavením dle dané kategorie hotelu. Žádáme hosty, aby nepřemisťovali zařízení a nábytek v pokoji a neprováděli žádné podstatné změny v pokoji. Škody vzniklé manipulací může hotel po hostu vyžadovat.

 

17. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

 

18. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.

 

19. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována jen se souhlasem hotelu a za předpokladu, že host prokáže průkazem jejich nezávadný zdravotní stav. Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v hotelu a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem v hotelu způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku hotelu. V případě hlučnosti či poškozování si hotel vyhrazuje právo rezervaci ihned a bez náhrady ukončit. Ukončením rezervace není nijak dotčeno nutnost uhradit již odbydlené noci. Souhlas s výše popsaným není nijak nárokovatelný ze strany hosta, záleží pouze na provozovateli hotelu.

 

20. Za škody způsobené hostem na majetku hotelu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.

21. Host má právo využít  připojit svá elektronická zařízení pomocí kabelu či Wi-Fi k hotelové síti na pokojích i ve společných prostorách hotelu. Host nesmí využívat hotelového připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření hotelové sítě. Hotelová síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); hotel však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Hotel doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.

22. V době od 22.00 hod. do 07.00 hod. je v hotelu a jeho okolí noční klid. Žádáme hosta, aby jej dodržoval.

 

23. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna či balkónové dveře, vodovodní kohoutky a zavřít a vstupní dveře. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, hotel nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na pokoji.

 

24. Při odjezdu z hotelu je host povinen odevzdat klíče od pokoje do recepce hotelu

 

25. Návštěvy v pokoji může host přijímat pouze s vědomím recepčního. Každá návštěva musí být zapsána do knihy návštěv.

26. Snídaně podáváme hotelovým hostům v hotelové restauraci v době od 9:00 do 11:00 hod

27. V den příjezdu je hotelový pokoj hostovi k dispozici od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11.00 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje zaměstnanec recepce; je třeba o ně požádat nejméně jeden den předem. Za tuto službu je účtován poplatek.

28. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s předem dohodnutou cenou, příp. s platnými ceníky hotelu. Ceníky ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci.

29. Hotel požaduje od hosta zásadně platbu předem nebo zálohu na úhradu ubytování či předautorizaci platební kartou. Další spotřebované služby (telefon, parkování apod.) uhradí host okamžitě; nejpozději však při odhlášení pobytu.

30. Při pobytech delších než 7 dnů, bude hotel vystavovat účty za období 7 dnů. Účty jsou splatné při jejich předložení, nebude-li dohodnuto jinak.

31. Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Hotel si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která hotelu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky v plné výši pobytu nebo dle platných stornopodmínek. Stornopodmínky se nevztahují pouze na ubytovací služby, nýbrž na veškeré objednané služby.

32.  Z důvodu bezpečnosti mohou být společné prostory hotelu snímány kamerou. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.

 

33. Za úhradu je možno zaparkovat vozidlo na k tomu určených místech, cena za parkování je uvedena v ceníku, který je k dispozici na recepci. Hotel nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle.

 

34. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej, řádně užívat prostory hotelu, udržovat čistotu a pořádek, chránit vybavení a zařízení před poškozením; způsobenou škodu bezodkladně oznámit, v době od 22 hod do 07 hod se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.

 

35. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy hotelu. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je hotel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.

36.Host nesmí bez souhlasu hotelu:

provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.), odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor snídaňové restaurace, v budově hotelu kouřit; (to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem) a používat otevřený oheň, nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

 

37. Hotel, jako prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

38.   Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

Tento „Ubytovací řád“ nabývá účinnosti dne 1.2.2018.

 

Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš hotel a věřme, že budete mít příjemný pobyt.

 

 

Česky

Zaregistrujte se k odběru novinek

NOVINKY / NEWS / MENU

REZIDENCE ZÁMEČEK

Naše pokoje

 
 
attribution=setup_tool
page_id="115518631940805"
theme_color="#bca474">