Podmínky

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.franzensbad-rezidence.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. FIRST LUXURY SPA s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

 

Prohlášení FIRST LUXURY SPA s.r.o. k ochraně Vašich osobních údajů

Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.franzensbad-rezidence.cz a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a FIRST LUXURY SPA s.r.o. údaje zlikviduje. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o., jako provozovatel stránek www.franzensbad-rezidence.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti FIRST LUXURY SPA s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

 

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky www.franzensbad-rezidence.cz usilují o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Web je navržen s ohledem na česká Pravidla tvorby přístupného webu. Splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých Blind Friendly Web. Architektura webového rozhraní i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prvky jsou zobrazovány pomocí CSS.

Texty

Všechny zveřejněné texty webové prezentace jsou definovány v relativních jednotkách a jejich velikost lze libovolně upravovat pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru).

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS pro tisk. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními nástroji internetového prohlížeče. Pro tisk lze použít ikonku tiskárny v patě webové stránky. Další cesta vede přes hlavní menu prohlížeče Soubor › Tisk.

Klávesové zkratky

⦁ Alt + 0 – Prohlášení o přístupnosti

⦁ Alt + 1 – Úvodní stránka webu

Uvedené zkratky jsou platné pro internetový prohlížeč Internet Explorer na operačním systému Windows, v jiných prohlížečích se mohou klávesové zkratky lišit (například pro prohlížeč Opera platí [Shift + Esc] + acceskey).

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání webových stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze dostat s pomocí myši i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, inteligentní telefon nebo hlasovou čtečku.

Kontakt na webmastera

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčností tohoto webu kontaktujte prosím technického správce FIRST LUXURY SPA s.r.o., na e-mailové adrese zamecek-fr.lazne@.centrum.cz.

 

Podmínky užití

Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti FIRST LUXURY SPA s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití. Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek. Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti FIRST LUXURY SPA s.r.o. Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností FIRST LUXURY SPA s.r.o. týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

 

Podmínky

Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi společnosti FIRST LUXURY SPA s.r.o. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky. Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o., její funkcionáři nebo společníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, jakýkoli její zástupce ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování této stránky nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Bez omezení výše uvedeného jsou Vám všechny informace na této stránce poskytovány aktuálně, bez jakékoli záruky, ať již výslovné či mlčky předpokládané, zejména bez konkludentních záruk jejich obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení jakýchkoli práv. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k této stránce, jejího užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, klipů nebo audio nahrávek z této stránky. S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem společnosti FIRST LUXURY SPA s.r.o. nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Dále je společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. oprávněna využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránku pro jakýkoli účel. Užíváním této stránky můžete předat a/nebo společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. může získat určité omezené informace o jakémkoli účelu, který považuje za vhodný. Obrázky lidí nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem společnosti FIRST LUXURY SPA s.r.o. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti FIRST LUXURY SPA s.r.o. Společnost FIRST LUXURY SPA s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

Česky

Zaregistrujte se k odběru novinek

NOVINKY / NEWS / MENU

REZIDENCE ZÁMEČEK

Naše pokoje